بازی جدید Rage 2 که داستانی آخر الزمانی دارد و ادامه قسمت Rage 1 است.